Voldoet uw beloningsbeleid aan de nieuwe regels

geldSinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht.

De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle (natuurlijke) personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming. Hoewel de bepalingen grotendeels een wettelijke vastlegging vormen van eerder geldende regels, zijn ook nieuwe regels ingevoerd. Zo geldt er een plafond voor variabele beloningen van 20% van de vaste beloning (het bonusplafond). Ten minste 50% van de variabele beloning moet gebaseerd zijn op niet-financiële criteria.

Vanaf 1 januari 2016 moet u voor alle medewerkers, inclusief uitzendkrachten en freelancers, rekening houden met het bonusplafond. De overige bepalingen, waaronder de verplichting tot het hebben van een beheerst beloningsbeleid, zijn al langer van kracht.

AFM publiceert veelgestelde vragen en antwoorden over nieuwe regels rondom het beloningsbeleid van financiële ondernemingen
Door de invoering van het bonusplafond is het van belang dat duidelijkheid ontstaat over wat onder variabele danwel vaste beloningen wordt verstaan. De AFM heeft daarom, mede op verzoek van marktpartijen, veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

Waarom zijn er striktere wettelijke regels gekomen ten aanzien van het beloningsbeleid?
De minister van Financiën vindt het belangrijk dat alle werkzame personen in de financiële sector zich laten leiden door het klantbelang en zo min mogelijk door financiële prikkels. Beloningsprikkels kunnen het klantbelang schaden. Door bijvoorbeeld een variabele beloning te koppelen aan de verkoop van zo veel mogelijk producten, ongeacht of deze passend zijn, gaat het belang van de klant een ondergeschikte rol spelen. De invoering van onder meer het bonusplafond op variabele beloningen richt zich op het voorkomen en bestrijden van ongewenste en onverantwoorde prikkels in de beloning en draagt bij aan het verminderen van risico’s, zoals niet passende advisering of productpushing.

Nieuwe regels beloningsbeleid roepen vragen op
De invoering van een bonusplafond op variabele beloning roept vragen op over onder meer de invulling van begrippen als vaste en variabele beloning. We hebben daarom, mede op verzoek van marktpartijen, veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld en op de website van de AFM gepubliceerd. Hier vindt u ook voorbeelden en antwoorden op andere vragen met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid. Aan de hand hiervan kunt u zelf nagaan of de manier waarop u de door u ingehuurde medewerkers (zoals uitzendkrachten en freelancers) beloont, voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Werkt u samen met freelancers?
Wij attenderen u op de mogelijke impact van deze regels op uw huidige beloningsafspraken met freelancers. Uit de cijfers van de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars van dit jaar komt naar voren dat het totaal aantal ondernemingen dat op 1 januari 2015 met freelancers werkte 512 bedraagt (ongeveer 8% van de totale populatie). Hiervan heeft 11% aangegeven de freelancers waar zij mee samenwerken een volledig vaste beloning te betalen. Dit betekent dat het overgrote deel van de freelancers in ieder geval deels variabel beloond wordt. Hiervoor geldt dat zij onder het bonusplafond van 20% vallen. Indien u freelancers meer dan 20% variabel beloont zult u de beloningsafspraken moeten aanpassen. Dit moet voor 1 januari 2016 gebeuren.

Welke beloningen mag u een freelancer nog wel betalen?

Freelancers: let op!
De Belastingdienst gebruikt verschillende criteria om te bepalen of er sprake is van zelfstandigheid. Freelancers mogen onder de Wft maar beperkt variabel beloond worden. Veelal zal dit een verandering van beloningsmodel betekenen. Dit kan mogelijk op gespannen voet staan met de criteria die de Belastingdienst hanteert voor het bepalen of er sprake is van zelfstandigheid. Hoewel het ontvangen van een vaste beloning niet het enige criterium is voor het vaststellen van een vast dienstverband, raden we u aan bij twijfel uw vragen over de kwalificatie als zelfstandige voor te leggen aan de Belastingdienst.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×