Anton Rietveld actief: opnieuw kamervragen over contraexpertise

verzekeringsklachten.nl witHet kamerlid Peter Oskam heeft naar aanleiding van de Radaruitzendingen over de kosten van contra-expertise opnieuw vragen aan Minister van der Steur gesteld.

De woordvoerder van de CDA fractie heeft dit laten weten aan Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl, die had gevraagd de kwestie opnieuw aan de orde te stellen, omdat de persberichten van het Verbond van Verzekeraars en van het Nivre volgens Rietveld misleidende informatie bevatten.

In de vragen wordt de focus ook op de rol van de AFM gelegd.
De fractie deelt mede 'de uitkomst met belangstelling af te wachten'.

De vragen zijn geformuleerd in kamerstuk 2015Z19755:

Vragen van het lid Oskam (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitzendingen van Radar d.d. 5 en 19 oktober jl. over de vergoeding van schade door middel van een contra-expertise door verzekeraars (ingezonden 26 oktober 2015)

  1. Bent u er bekend mee dat in veel verzekeringspolissen de clausule is opgenomen dat de kosten voor contra-expertise beperkt vergoed worden, tot maximaal de kosten die de verzekeraar voor de expert betaalt die door de verzekeraar is ingehuurd?
  2. Is deze clausule volgens u wettelijk toegestaan, gelet op artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat kosten die worden gemaakt om de schade vast te kunnen stellen ten laste van de verzekeraar komen alsmede gelet op artikel 7:963, zesde lid, BW waarin is opgenomen dat niet van het eerstgenoemde artikel afgeweken mag worden ten nadele van de verzekerde?
  3. Kunt u in uw antwoord op de vorige vraag betrekken in hoeverre de dubbele redelijkheidstoets krachtens artikel 6:96 BW van toepassing is op dit vraagstuk en meer in algemene zin het uitgangspunt dat verzekeraars wettelijk verplicht zijn de naar redelijkheid gemaakte kosten voor de vaststelling van de schade te vergoeden?
  4. Kunt u in uw beoordeling tevens ingaan op de gevolgen die de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 10 september 2014 volgens u zou moeten hebben ten aanzien van de genoemde clausule in polisvoorwaarden dat op voorhand genoemde kosten voor een contra-expertise in algemene zin niet kunnen worden beperkt in de polisvoorwaarden?1)
  5. Indien uw antwoord op de tweede vraag ontkennend is, kunt u aangeven welke stappen worden genomen om de betreffende polisvoorwaarden van verzekeraars in lijn te brengen met de wet en hoe het toezicht hierop door de Autoriteit Financiele Markten (AFM) zal worden verscherpt?
  6. Vormt de constatering van de AFM dat tot nu toe geen structurele misstanden zijn gesignaleerd, de reden dat de AFM zelf nog geen onderzoek heeft gedaan naar deze kwestie? Deelt u de mening dat behalve de genoemde rechterlijke uitspraak van 10 september 2014 ook de berichtgeving in de Telegraaf van voor de zomer 2) en de beide uitzendingen van Radar, hier inmiddels wel aanleiding toe geven?
  7. Kunt u bevestigen dat de AFM inmiddels een onderzoek gestart en kunt u de uitkomst daarvan aan de Kamer doen toekomen?
  8. Klopt het dat het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van de uitzendingen van Radar in overleg is getreden met zijn leden en het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) om bestaande informatie hierover, de Gedragscode schade-expertise en een consumentenbrochure, opnieuw onder de aandacht te brengen en de communicatie hierover te verbeteren? Kunt u aangeven wat hieruit concreet is voortgekomen en/of is verbeterd?

Ad 1) ECLI:NL:RBGEL:2014:5921
Ad 2) De Telegraaf, “Polisvoorwaarden verzekeraars oneerlijk en onrechtmatig”, 3 april 2015; kamerstuk 2015D30589, brief minister van Veiligheid en Justitie d.d. 26 augustus 2015

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×